អាការៈ​ទាំងនេះ ជា​សញ្ញា​បញ្ជាក់​ថា​ថ្លើម​អ្នក​កំពុង​ខូច​ហើយ​ – CEN