អនុវត្ត​នូវ​គោលនយោបាយ កិច្ចសន្ទនា​អន្តរ​ជំនឿ​សាសនា ដើម្បី​ពង្រឹង​សុខដុម​នីយកម្ម​សាសនា តាម​ឱវាទ​ជំនឿ​សាសនា​នី​មួយៗ​ – CEN