ប្រកាស​រើស​មន្ត្រី​ជាង​៥​ពាន់​នាក់ ដើម្បី​បម្រើ​ការងារ​រយៈពេល​ខ្លី សម្រាប់​អនុវត្តន៍​ការងារ​ជំរឿន នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ឆ្នាំ​២០១៩ – CEN