ពង្រឹង​ចំណេះដឹង និង​ជំនាញ​បច្ចេកទេស ដល់​មន្ដ្រី​មាន​សមត្ថកិច្ច ដើម្បី​កំណត់សម្គាល់ ទំនិញ​ពិត និង ទំនិញ​ក្លែងក្លាយ​ – CEN