សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ រៀបចំ​សិក្ខាសាលា​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​បច្ចុប្បន្នភាព នៃ​បទបញ្ញត្តិ​ថ្មី​ស្តីពី​ពន្ធដារ និង​នីតិវិធី សម្រាប់​បែងចែក​ចំណូល និង​ចំណាយ​ – CEN