​ប្រកាស​តែងតាំង​ប្រគល់​ភារកិច្ច​និង​ផ្ទេរ​ភារកិច្ច​មន្ត្រីរាជការ​នៃ​មន្ទីរ​ឧស្សាហកម្ម​និង​សិប្បកម្ម​ខេត្តស្វាយរៀង – CEN