បាក់​ច្រាំងទន្លេ​ត្រង់ចំណុច​រូបសំណាក​ដំរី​មុខ​សណ្ឋាគា LBN របស់​ឧកញ៉ា​ឈ្មួញ​ឈើ លឹម ប៊ុណ្ណា ក្នុង​ក្រុង​កំពង់ចាម គួរ​ឲ្យ​ភ័យខ្លាច និង​ខាតបង់​ថវិកាជាតិ​ជាច្រើន – CEN