ទិដ្ឋភាព​ខាងក្នុង​ភោជនីយដ្ឋាន​អាក្រាត​ដំបូង​គេ នា​ប្រទេស​បារាំង​ – CEN