សមិទ្ធ​ផល​ជា​ច្រើន​របស់​សា​លា​ក្តី​ខ្មែរ​ក្រហម ដែល​សម្រេច​បាន ធ្វើ​ឱ្យ​មន្ត្រី​បុគ្គ​លិក​ទាំង​អស់ នឹក​ដល់​កិច្ច​ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង និង​បញ្ញា​ញាណរបស់សម្តេចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន – CEN