ប្រទេសចំនួន៩ចូលរួម វគ្គបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់តំបន់ស្តីពី គុណភាពនៃការអនុវត្តន៍ហ្វឹកហ្វឺនកូនជាង – CEN