​បំផុស​ចលនា​មហាជន​គ្រប់​មជ្ឈដ្ឋាន ក្នុង​ស្រទាប់​យុវជន​ឲ្យ​យល់ដឹង និង​ចូលរួម​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ​ – CEN