ម៉ូត​សំ​យ៉េស “​បញ្ចេញ​មុខ បង្ហាញ​ក្រោយ “​របស់​យុវតី​ចិន កំពុង​រង​ការរិះគន់​ – CEN