​ប្រទេស​ឆែក ប្តេជ្ញាចិត្ត​បន្ត​ការគាំទ្រ វិស័យ​សុខាភិបាល​កម្ពុជា​ – CEN