ម្ចាស់​រោងចក្រ ត្រូវ​គោរព​ស្រឡាញ់ និង​យកចិត្ត​ទុក្ខ​ដាក់ ចំពោះ​កម្មករ ហើយ​កម្មករ​ត្រូវ ខិតខំ​បំពេញ​តួនាទី ការងារ​ឲ្យ បានល្អ​ត្រឡប់​ទៅវិញ​ – CEN