​រឿង​ទទួលយក​អ្នកទោស​វៀតណាម ពី​ថៃ មក​ដាក់​គុក​នៅ​កម្ពុជា គឺ​ខុសច្បាប់​អន្តរជាតិ​ – CEN