ខ្លោចចិត្ត​ណាស់​! ប៉ា​ម៉ា​ក់លា​កូនទាំងពីរ​រហូត​ហើយ លា​គ្មាន​ថ្ងៃ​បាន​ជួប​មុខ​កូនៗ​ទៀត​ទេ ឱ​កូន​អើយ​កូន​…!! – CEN