ជនល្មើស​ជួញដូរ​មនុស្ស ប្រើ​គ្រប់​កលល្បិច ដើម្បី​កេងប្រវ័ញ្ច រំលោភបំពាន ដោយ​មិន​ខ្វាយខ្វល់​ពី​ទុក្ខវេទនា​ – CEN