​រថយន្ត​គ្លីនិក​ចល័ត ចំនួន​២០​គ្រឿង ត្រូវបាន​ប្រគល់ជូន​ក្រសួង​សុខាភិបាល ដោយ​ប្រទេស​ចិន​ – CEN