លោក​គង់ គាំ ៖ ដំណោះស្រាយ​នយោបាយ គឺ​លទ្ធផល នៃ​ការចរចា​ដោះស្រាយ​គ្នា​ – CEN