រដ្ឋសភា ពិភាក្សា និង​អនុម័ត​សេចក្តីស្នើច្បាប់​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​ស្តីពី​គណបក្សនយោបាយ និង​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​បរ​ធន​បាល​កិច្ច​ – CEN