បុរស​ម្នាក់​ស្ពាយ​ឧបករណ៍​ទៅ​ឆក់​ត្រី បែរ​ជា​ន់​ចំ​ខ្សែលួស​មាន​ចរន្តអគ្គិសនី ឆក់​ស្លាប់​ – CEN