​រក​ឃើញ​ម្ចាស់​មកុដ Miss Universe 2018 ហើយ ពិតជា​បាន​ទៅ​លើ​កញ្ញា ​Catriona​ Gray ហ្វីលីពីន​ (វីដេអូ) – CEN