សហភាព​អឺរ៉ុប នឹង​ផ្តល់​ហិរញ្ញប្បទាន​ឥត​សំណង ចំនួន​១១៥​លាន​អឺរ៉ូ ដល់​កម្ពុជា​ដើម្បី​អនុវត្តន៍​កម្មវិធី​ចំនួន​៣ – CEN