វី​ង ចាប់ផ្តើម​សេវាកម្ម​ផ្ទេរប្រាក់​ទៅ​ក្រៅប្រទេស ជា​លើកដំបូង​របស់ខ្លួន​ – CEN