អាកាសធាតុ​នឹង​ចុះ​ត្រជាក់​ខ្លាំង​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី ​២៥ ​ខែ​ធ្នូ ហើយ​អាច​ត្រជាក់​ខ្លាំង​ជាង​ឆ្នាំ​មុន​ – CEN