​ពិនិត្យ​ទីតាំង ត្រៀម​រៀបចំ​ពី​ធី​សម្ពោធ វិមាន​អនុស្សាវរីយ៍ នយោបាយ ឈ្នះ ឈ្នះ​ – CEN