ការចងចាំ​ចុះខ្សោយ អាច​បណ្តាល​មកពី​បញ្ហា​ទាំងនេះ​ – CEN