មន្ត្រី​បរិស្ថាន​បង្ហាញថា មាន​វត្តមាន​សត្វ​ខ្លាឃ្មុំ​នៅ តំបន់ការពារធម្មជាតិ ក្នុង​ខេត្តបាត់ដំបង​ – CEN