រឿង SUPER MOM បាន​ទទួលពាន​សម្រាប់​ព្រឹត្តិការណ៍​មហោស្រប​ភាពយន្ត​ថ្នាក់ជាតិ​ – CEN