អំពាវ​អោយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ចូលរួម​សហការ​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ទីតាំង​ជង្ហុក​ – CEN