ប្រធានាធិបតី Trump ៖ មិន​បង់លុយ សមាជិក​របស់ NATO នឹង​ពុំ​ទទួលបាន​ការការពារ​ឡើយ ! – CEN