មុខសញ្ញា​ជួញដូរ​គ្រឿងញៀន​យ៉ាងសកម្ម ចំនួន ៤​នាក់ (​ម្នាក់​អតីត​ពិធីករ​) គ្រឿងញៀន ជាង 1kg ព្រះរាជអាជ្ញា​ចោទប្រកាន់​ – CEN