តើ “​ឯកជន​ភាព​” អ្វីខ្លះ ដែលមាន​សារសំខាន់​ចំពោះ​អ្នក​? – CEN