ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រាប់​ពី​វិធានការ ការពារ​សុខភាព​នៅពេល​មាន​អាកាសធាតុ​ត្រជាក់​ – CEN