វិធីសាស្ត្រ​ធម្មជាតិ​ទាំងនេះ​អាចជួយ​បាន បើ​អ្នក​ឧស្សា​ហ៍​មាន​ស្ត្រេ​ស – CEN