ធនាគារ​ឈានមុខ​គេ​ផ្នែក FinTech នៅ​កម្ពុជា បានឈ្នះ​ពាន “​សេវា​ប្រតិបត្តិការ មិន​ប្រើ​សាច់ប្រាក់​ល្អ​បំផុត ឆ្នាំ​២០១៨” – CEN