ប្រយ័ត្ន​រឿង​បែប​នេះ​កើតឡើង ៖ ស្ត្រី​ចិន​ម្នាក់​បាន​បំពុល ហើយ​បង្កក​សត្វ​ស្លាប​ទុក​លក់​ឲ្យ​ភោជនីយដ្ឋាន​… – CEN