ទំហំ​នៃ​ការផ្លាស់ប្តូរ​ពាណិជ្ជកម្ម​របស់​កម្ពុជា នៅក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៨ ជាមួយ​បណ្តា​ប្រទេស​នានា សម្រេចបាន​ទំហំ​ទឹកប្រាក់ ២៤.៩៨៥​លាន​ដុល្លារ​ – CEN