កម្ពុជា​ជា​ប្រទេស​សម្បូរ​ប្រភពទឹក នៅតែ​ជា​ប្រទេស​ប្រឈម​នឹង​សន្តិសុខ​ទឹក ស្ទើរ​រៀងរាល់ឆ្នាំ​ – CEN