ក្រសួង​ទេសចរណ៍ ត្រៀម​ប្រកួតប្រជែង «​ទីក្រុង​ដែល​មាន​ពិធីបុណ្យ​ឆ្លង​ឆ្នាំ​សកល ល្អ​ជាង​គេ​ប្រចាំឆ្នាំ​-Best Countdown City of the Year» – CEN