ការសាងសង់ ស្ថានីយ​ប្រព្រឹត្ត​កម្ម ក្នុងការ​ច្រោះ​ទឹក​កខ្វក់​ពី​តាម​ផ្ទះ​ប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បី​លើកកម្ពស់​បរិស្ថាន​ – CEN