ជនបរទេស​ម្នាក់ ខឹង​កាត់លុយ​សេវា​៥​ដុល្លារ វាយ​អ្នក​គ្រប់គ្រង​ធនាគារ Maybank – CEN