រឿង​គប់​ស្រា​បៀរ​ដាក់​អ្នកចម្រៀង​ម្នាក់ នៅ​ចុងឆ្នាំ​២០១៨ ល្បី​ជាង​ករណី​ជះ​ទឹក​អាស៊ីត និង​បាញ់ ដាក់​សម្លាប់ តារាចម្រៀង​ជើងចាស់​ទៅទៀត​ – CEN