កម្មករ​រោងចក្រ​សេ​ឌូ​ណូ ផ្ទុះ​ការតវ៉ា​ដើម្បី​ទាមទារ ប្រាក់​អតីតភាព​ការងារ និង​ប្រាក់​បំណាច់​ឆ្នាំ​ – CEN