បុរស​ម្នាក់​សង្ស័យ​បែក​ថ្នាំ រត់​ឡើង​ការដ្ឋាន​សំណង់​នៅ​ក្បាលថ្នល់ ចង់​លោត​សម្លាប់ខ្លួន​ – CEN