ក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិ​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ ធ្វើ​របាយការណ៍​ប្រចាំឆ្នាំ​២០១៨ ជូន​សម្តេច​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ – CEN