ពិនិត្យ​លទ្ធភាព​បញ្ចុះ​ថ្លៃ​លក់​ទឹកស្អាត ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ និង​ពិនិត្យ​សេចក្តីព្រាង​យុទ្ធសាស្ត្រ ស្តីពី​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​អភិវឌ្ឍ​ន៍ និង ភាពជា​ដៃគូ​ឆ្នាំ​២០១៩-២០២៣ – CEN