អនុ​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សន្តិសុខ​ចិន ជាប់គុក​មួយជីវិត​ពី​បទ​ទទួល​សំណូក និង​ផ្តល់​ពត៌មាន​សម្ងាត់​ – CEN