ជប៉ុន​ប្រហារជីវិត​អ្នកទោស ២​នាក់​ទៀត ពី​បទ​ប្លន់​សម្លាប់ កាលពី​ឆ្នាំ ១៩៨៨ – CEN