ផ្សព្វផ្សាយ ស្ដីពី​កម្មវិធី​កែទម្រង់​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណ​: ដំណាក់កាល​ទី​៣ ដល់​សាស្ត្រាចារ្យ និង​និស្សិត នៃ​សាកលវិទ្យាល័យ​ស្វាយរៀង​ – CEN